NEW_TESTNET_DB_LOCATION.txt                        2022-03-08T23:53:55.000Z   351 B
blockchain_v2_testnet10.sqlite.gz                     2023-03-30T21:58:48.000Z   69 GB