NEW_TESTNET_DB_LOCATION.txt                        2022-03-08T23:53:55.000Z   351 B
blockchain_v2_testnet10.sqlite.gz                     2024-04-07T22:35:45.000Z   151 GB